สาขาวิชาการจัดการ

Image may contain: นุ สวนมะพร้าวหวานฉ่ำ, smiling
อาจารย์ ภาคิน อนันตโสภณ
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5 ชั้น 1
ปริญญาตรี : บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาโท : ศม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Image may contain: อ. จินตนา
อาจารย์ จินตนา สุริยะศรี
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5 ชั้น 1
ปริญญาตรี : ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. เศรศฐศษสตร์ธุรกิจ