สาขาวิชาการบัญชี

Image may contain: Mintita Tuengfang, smiling
อาจารย์ มินท์ธิตา ถึงฝั่ง
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี

อาจารย์ รัชนี ศิริประพิมพ์
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี

Image may contain: 1 person, smiling, standing
อาจารย์ นริศรา ไชยรถ
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ การบัญชี
ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี
Image may contain: 1 person, smiling, standing and eyeglasses
อาจารย์ อัจฉรียา ยางนอก
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี