สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน

Image may contain: Suphanthawat Chii, smiling
อาจารย์ สุพัชชา ศรีนา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. โภชนาการและการจัดการ
ปริญญาโท : ส.ม. โภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Image may contain: 1 person, smiling
อาจารย์ ฐิรพร ไพศาล
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ส.บ. สาธารณสุข
ปริญญาโท : ส.ม. ชีวสถิติ

อาจารย์ นิตยา ศรีวิชา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : ส.ม. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Image may contain: 1 person, smiling
อาจารย์ คมสัน อยู่เย็น
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิคการแพทย์
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
Image may contain: Yuiza Modulo
อาจารย์ สุพัตรา บุตราช
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
ปริญญาโท : วท.ม. เภสัชเคมี