สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : น.บ. นิติศาสตร์
ปริญญาโท : น.ม. นิติศาสตร์
ปริญญาเอก : รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ แสงอุษา ภู่มงคลสุริยา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. รัฐประศาสตร์

อาจารย์ สมเกียรติ วงคำสิงห์
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :

อาจารย์ ร้อยโท ดร.ปรีชา หอมประภัทร
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท : M.A. Social Sciences
ปริญญาเอก : Ph.D. Social Sciences
Image may contain: 2 people, including สุรชัย ชูคง
อาจารย์ สุรชัย ชูคง
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาคาร 5 ชั้น 1
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศน.บ. ศาสนาและปรัชญา
ปริญญาโท : ศศ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ