บุคลากรฝ่ายสนับสนุน


ชื่อ : นางสาว นิภาพร จันทรสิทธิ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5345850
Email : anny_1991@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
Image may contain: 2 people, including วิษณุ วัฒนวิไลกุล
ชื่อ : นายวิษณุ วัฒนวิไลกุล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-0989089
Email : witsanu.33@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการ
Image may contain: 1 person
ชื่อ : นายสุทธินันท์ สุวรรณสังข์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ.
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2851110
Email : inant1990@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Image may contain: Notto Panida Masomboon, smiling
ชื่อ : นางสาวพนิดา ปัญญาใส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8509095
Email : panidapanyasai@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : รป.บ. รัฐศาสตร์
Image may contain: Nukiie'z Rittipong
ชื่อ : นายพงศ์นิธิศ ฤทธิพงศ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8419563
Email : nukiswin@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Image may contain: Somkuan Chanthet
ชื่อ : นายสมควร จันทร์เทศ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3344840
Email : Sek_somkuan@hotmail.com
ประวัติการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
Image may contain: นิรชา นินา รัชชโภคิน, smiling
ชื่อ : นางอาภิสรา รัชโภคิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 061-0975121
Email : kwang_pimp@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลขานุการ