สาขาการจัดการ

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

………………………………………………………………..

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Business Administration Program in Management

  1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)            : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

(ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)            : บธ.บ.(การจัดการ)

(ภาษาอังกฤษ)      : B.B.A.(Management)

  1. จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต

  1. โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                    9              หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     8              หน่วยกิต
  3.   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        7              หน่วยกิต
  4.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          6              หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ             93           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชาแกน    51           หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาเอก     42           หน่วยกิต

2.1  วิชาเอกบังคับ                                27           หน่วยกิต

2.2  วิชาเอกเลือก                                 15           หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6              หน่วยกิต

งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา

บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารส่วนงานทั่วไป/ส่วนราชการ

งานบริษัท

งานธนาคาร

งานด้านการวางแผน