สาขาการจัดการ

mg

1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก 42 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ง. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)