สาขาการบัญชี

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

………………………………………………………………..

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of  Accountancy Program

  1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)            : บัญชีบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ)        : Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)            : บช.บ.

(ภาษาอังกฤษ)       : B.Acc.

  1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต

  1. โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 9              หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  8              หน่วยกิต
  3.   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      7              หน่วยกิต
  4.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6              หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              93           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชาแกน    39           หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาเอก     54           หน่วยกิต

2.1  วิชาเอกบังคับ                42           หน่วยกิต

2.2  วิชาเอกเลือก                 12           หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี          6              หน่วยกิต

งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี

สมุห์บัญชี

นักบัญชีทั่วไป

ผู้ตรวจสอบบัญชี

นักวิเคราะห์ต้นทุน

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตวจสอบบัญชีภาษีอากร

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต