สาขาการบัญชี

ac

1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ.
(ภาษาอังกฤษ) : B.Acc.

2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ง. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง )