สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

………………………………………………………………..

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ           : Bachelor of  Public Administration

  1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)            : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ)        : Bachelor of  Public Administration

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)            : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

(ภาษาอังกฤษ)        : B.P.A.(Public Administration)

  1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต

  1. โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 9              หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  8              หน่วยกิต
  3.   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      7              หน่วยกิต
  4.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6              หน่วยกิต

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              93           หน่วยกิต

  1.   กลุ่มวิชาแกน    36           หน่วยกิต
  2.   กลุ่มวิชาเอก     57           หน่วยกิต

2.1  วิชาเอกบังคับ                42           หน่วยกิต

2.2  วิชาเอกเลือก                15           หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน  1  กลุ่มวิชา  จาก 3  กลุ่มวิชา  ต่อไปนี้

1)  กลุ่มวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2)  กลุ่มวิชานโยบาย

3)  กลุ่มวิชากฎหมาย

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี          6              หน่วยกิต

งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

ปลัดอำเภอ

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

นักวิชาการที่ดิน

งานพัฒนาชุมชน

นักวิชาการขนส่ง

นักวิชาการ อบต. เทศบาล อำเภอ และอบจ

นักการเมือง