สาขารัฐประศาสนศาสตร์

pb

1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration )

2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 36 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 54 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา จาก 3 กลุ่มวิชา ต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) กลุ่มวิชานโยบาย
3) กลุ่มวิชากฎหมาย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ง. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)