สาขาสาธารณสุขชุมชน

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

………………………………………………………………..

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of  Public Health Program in Community Public Health

  1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)            : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)

(ภาษาอังกฤษ)        : Bachelor of Public Health (Community Public Health)

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)            : ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)

(ภาษาอังกฤษ)      : B.P.H(Community Public Health)

  1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   30            หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   9              หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    8              หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                       7              หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         6              หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                 104         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์                            15           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข                            19           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                                    33           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     37           หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี        6              หน่วยกิต

งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

นักวิจัย  หรือผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ

ประกอบอาชีพอิสระ