สาขาสาธารณสุขชุมชน

he

1. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
(ภาษาอังกฤษ) : B.P.H (Community Public Health)

2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิ
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 19 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 33 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาสาธารณสุขชมชน 37 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต