สาขารัฐประศาสนศาสตร์

Image may contain: 1 person
ชื่อ : อาจารย์ ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2753537
Email : boonlua.Mala@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : น.บ. นิติศาสตร์
ปริญญาโท : น.ม. นิติศาสตร์
ปริญญาเอก : รป.ด. รัฐประศาสนตศาสตร์
Image may contain: 2 people, including สุรชัย ชูคง
ชื่อ : อาจารย์ สุรชัย ชูคง
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1429629
Email : Chai_bigsu@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศน.บ. ศาสนาและปรัชญา
ปริญญาโท : ศศ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ
Image may contain: Chicky Takky, standing and suit
ชื่อ : อาจารย์ ทักษะ ปาระแก้ว
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7099199
Email : budda_best_@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : นบ. นิติศาสตร์
ปริญญาโท : นม. นิติศาสตร์
Image may contain: พีระยุทธ ศิลาพรหม
ชื่อ : อาจารย์ พีระยุทธ ศิลาพรหม
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8826575
Email : Peerayut_s23@outlook.co.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย