ข้อคิดเห็นจากรองอธิการบดี


สารจากรองอธิการบดี

         วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี ตั้งอยู่ที่สี่แยกบ้านจั่นภายในบริเวณเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น แต่แยกการบริหารจัดการเป็นคนละส่วน โดยที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิครบถ้วนทุกสาขาวิชาและมากด้วยประสบการณ์มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

     ในภาคเรียนนี้ 1/2561 จะเปิดเรียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยจะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

     ท่านใดสนใจอยากจะเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุด โดยรับผู้จบ ม.6, ปวช., ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และรับผู้จบปริญญาตรีเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านครับ

   ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี


สารจากรองอธิการบดี
เตรียมตัวเตรียมใจกับภาคเรียนใหม่

          วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำหรับภาคปกติ และเปิดในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สำหรับภาค เสาร์-อาทิตย์ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเข้าสถาบันการศึกษาใหม่ จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดี วันนี้จึงมีข้อคิดเกี่ยวกับ การเตรียมตัวเตรียมใจ สำหรับนักศึกษาใหม่ มาแนะนำ ดังนี้

1. ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้ารั้วของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดของสถานที่ ที่นักศึกษาจะใช้บริการได้ เรามีอาคาร 5 ชั้นเป็นสถานที่เรียน มีห้องสมุดให้ค้นคว้าและสืบค้นทาง Internet มีห้อง Computer สำหรับใช้เรียนรู้ ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำที่หรูหรา ห้องพักอาจารย์ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้โดยง่าย ห้องชุมที่โอ่อ่าง ห้องศิลปวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม ห้องสำนักงานอธิการสำหรับติดต่อในเรื่องต่างๆ

2. ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ นักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีแต่ละสาขาวิชา จะประกอบด้วยบุคคลากรหลากหลายกลุ่มอายุและหลากหลายอาชีพ ควรทำความรู้จักกับนักศึกษาร่วมชั้นเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะนักศึกษาแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์มาคนละด้าน เก่งมาคนละทางอาจจะมีเอื้อประโยชน์แก่กันและกันได้ ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องการทำงาน

3. ทำความคุ้นเคยกับอาจารย์ อาจารย์ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี จะเป็นทั้งผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะวิธีเรียน เป็นผู้มีแหล่งวิชาการ เป็นทั้งผู้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้แนะนำในเรื่องต่างๆ นักศึกษาควรที่จะทำความรู้จักกับ อาจารย์ให้มากที่สุด เพื่อขอรับบริการด้านต่างๆจากอาจารย์

สามเรื่องใหญ่เหล่านี้ คงพอที่จะทำให้นักศึกษาเรียนในวิยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีได้อย่างมีความสุข
ขอบคุณครับที่ติดตาม

ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี


ผู้ที่รู้จริง

              ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือความรู้ในส่วนที่เป็นหลักการ/ทฤษฎี กับความรู้ในส่วนที่เป็น ข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างประกอบของหลักการ/ทฤษฎีนั้นๆ และรู้ข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างประกอบในเรื่องนั้นด้วย เช่น ความรู้ในเรื่ององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์สรุปเป็นหลักการว่า ” ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วย ธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ” ความรู้ในส่วนที่เป็น ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก็คือ ความรู้ในส่วนที่อธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ว่า ในร่างกายมนุษย์มีส่วนไหนที่ถือว่าเป็นธาตุดิน ส่วนไหนที่ถือว่าเป็น ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ถ้าอิบายหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ และยกตัวอย่างประกอบได้ จึงจะถือว่ารู้จริงในเรื่ององค์ประกอบของร่างกายของมนุษย์
หลายคนมีความรู้ในเรื่องใดๆก็เฉพาะแต่ในส่วนของหลักการโดยไม่สามารถเชื่อมโยงไปหาข้อเท็จจริง แต่ไม่สามารถสรุปเป็นหลักการ/ทฤษฎีได้ ผู้ที่รู้จริงในเรื่องใดๆ จะต้องรู้ในเรื่องนั้นๆ ทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว

          ที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เราสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จริง

ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี


คำกล่าวเปิดงาน
16 มีนาคม 2562

          เรียน ท่านคณาจารย์ ท่านวิทยากรที่เคารพ และสวัสดีบัณฑิตที่รักทุกคน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีในวันนี้
ทำไมต้องปัจฉิมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศเป็นการให้คำแนะนำครั้งสุดท้าย ก่อนที่นักศึกษาจะจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิตไปด้วยเหตุแห่งการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร กับทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของนักศึกษา จากนี้ไปพวกเราก็จะได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างแห่งชีวิต ซึ่งจะต้องต่อสู้ดิ้นรน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัวซึ่งการจะเป็นอยู่ที่ดีได้นั้น ก็ต้องมีงานทำและมีรายได้อย่างพอเพียง ชีวิตถึวจะไม่ลำบาก
ด้วยความห่วงใยของคณาจารย์ที่อยากจะให้ข้อคิด ข้อเตือนใจกับนักศึกษาทุกคน ในการที่จะไปต่อสู้กับชีวิตในโลกกว้าง วิทยาลัยพิชญบัณฑิตจึงได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันนี้ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประบการณ์ชีวิตอย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นอาจารย์และที่เป็นศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ชีวิต และให้ข้อคิดแก่พวกเรา
โดยเฉพาะศิษย์เก่าของวิทยาลัยเรา ที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรในวันนี้ ท่านเป็นบัณฑิตในสาขา รปศ. เป็นผู้มีบทบาทในทางการเมืองของท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทในทางสังคมสูง จะเป็นใครนั้นพวกเราจะได้ทราบในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งทางวิทยาลัยต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ตั้งใจจัดงานในครั้งนี้ขึ้น
หวังว่าพวกเราที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะไม่ลืมวิทยาลัยอยากให้กลับมาเยี่ยมวิทยาลัยบ้าง มีข้อมูลดีๆมีคำแนะนำดีๆ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยของพวกเรา ก็ขอให้บอกมาจะบอกผ่านช่องทางไหนก็ได้ วิทยาลัยของพวกเรายิดรรับฟังทุกความคิดเห็น
โอกาสสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนในเชิงปรัชญาว่า

” – ขึ้นสวรรค์นั้นยากแต่ พึ่งคนยิ่งยาก
– บระเพ็ดขม ความยากจนยิ่งขม
– น้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเปราะบาง จิตใตคนยิ่งเปราะบาง
– ทะเลหฤโหด หัวใจคนยิ่งหฤโหด
– ถอยหลังเพียงก้าวเดียว ทะเลดูก็กว้าง ทั้งนภายค์ก็แลสดใส
– รู้ความยาก หวานหอมขมกลืน ทนความเปราะบางหยั่งความหฤโหด ยืนหยัดอดทน ทำตนเชื่อถึงได้ เพียงเท่านี้ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้
แต่ก็อย่าลืมว่า คนหาเงินเก่งสู้คนเก็บเงินเก่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะ คนรวยหากใช้เงินอย่างคนรวยเขาจะไม่รวยต่อไปคนรวยหากใช้เงินอย่างคนจน เขาจะรวยต่อไป คนจนหากใช้เงินอย่างคนรวยเขาจะจนต่อไป คนจนหากใช้เงินอย่างคนรวยเขาจะจนต่อไป คนจนหากใช้เงินอย่างคนจน เขาจะไม่จนต่อไป ”
บัดนี้ เป็นเวลาอันเหมาะสมแล้ว ผมขอเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเรจ็รการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต อุดรธานี ณ บัดนี้

                                      ขอบคุณครับ


ไหว้ครู 2562

     ในโอกาสเนื่องในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ อาจารย์ใคร่ขอฝากข้อคิดและคำอวยพรให้แก่นักศึกษาทุกคน ดังนี้
คนไทยเราจะทำอะไรก็ต้องอาศัยครู มีครูคอยบอกคอยสอนดังเราจะได้ยินคำศัพย์ที่ว่า ครูมวย ครูดาบ ครูเพลง ครูดนตรี ครูหมอลำ เป็นต้น การถือครู เคารพครู จึงเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณ ครูคนแรกของเราคือ บิดา มารดา ครูลำดับถัดมาก็ได้แก่ ครูบา อาจารย์ในสถานศึกษา และครูในสาขาวชาอาชีพต่างๆ
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่างๆ ก่อนจะกระทำสิ่งใดๆ คนไทยจึงมักไหว้ครูก่อนเสมอ เช่น นักมวยก่อนจะชกก็ต้องไหว้ครูก่อน หมอลำก่อนจะแสดงก็ต้องไหว้ครูก่อน นาฎศิลป์ก่อนแสดงก็ต้องไหว้ครูก่อนเช่นเดียวกัน

ทำไมจึงต้องไหว้ครู
การไหว้ครูมีจุดประสงค์เพื่อบูชาครู เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ เพื่อเสริมกำลังใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความมั่นใจในการกระทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จ เรามีความเชื่อว่าบุญบารมีของครูจะช่วยให้เราสำเร็จในสิ่งที่เรากระทำ

ในการประกอบพิธีไหว้ครูของพวกเราในปีนี้ จึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเราเอาให้ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการยกครู นับถือครู และบูชาครูก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียนในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสริริมงคลและเพื่อความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
ในการเรียนรู้ร่วมกันในสถาบันเดียวกัน ภายใต้ร่มธงสีเหลืองทองแสด ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต อาจารย์ก็ใคร่จะฝากข้อคิดเพื่อเตือนใจนักศึกษาทุกคน สัก 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก ให้คำนึงถึงปรัชญาของวิทยาลัยที่กำหนดว่า “วิชาการคุณภาพ นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง” ในประเด็นนนี้หมายถึงว่าถ้าเรามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เราจะหางานทำได้โดยง่ายและมีอาชีพที่มั่นคง อาจารย์จึงอยากจะฝากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาหาความรู้ ให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นจริงๆอย่าขาดอย่าลา ไม่เข้าใจคำบรรยายของอาจารย์ให้สอบถามเพิ่มเติม อย่าเก็บงำความสงสัยให้ค้างคาใจ
ประเด็นที่สอง ให้คำนึงถึงอัตลักษณ์นักศึกษาของวิทยาลัยที่กำหนดว่า “เรียนรู้ สู้งาน” ในประเด็กนนี้ หมายถึงว่า ณ เวลานี้เรียนเราก็เรียน งานเราก็ทำ ทั้งเรียนทั้งทำงานควบคู่กันไป ไม่ให้เสียหายซักอย่าง ให้การเรียนช่วยเกื้อกูลการทำงานให้การทำงานช่วยเกื้อกูลการเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วในการทำงานประกอบอาชีพของเรา เราจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
ประเด็นที่สาม ให้คำนึงถึงความรักความสามัคคีในหมู่ของนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิตด้วยกัน สื่อสังคมออนไลน์ ควรใช้ในทางที่สร้างสรรค์ ให้เกิดความรักความสามัคคี อย่าดราม่าในอันที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกัน หรือเกิดการเกลียดชังกันและแตกความสามัคคีกัน ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี่้เพราะ

เราทุกคนต่างมีข้อเสีย ดังนั้นจีงควรให้อภัยแก่กันและกัน
ทุกคนล้วนมีข้อดี ดังนั้นควรชื่นชมแก่กันและกัน
ทุกคนล้วนมีนิสัยส่วนตัว ดังนั้นควรอ่อนข้อให้กันและกัน
ทุกคนล้วนแตกต่าง ดังนั้นควรยอมรับซึ่งกันและกัน
ทุกคนล้วนมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจ ดังนั้นควรปลอบโยนซึ่งกันและกัน
ทุกคนล้วนมีความสุข ดังนั้นจีงควรแบ่งปันซึ่งกันและกัน
เพราะมีบุญวาสนาจึงได้มาเรียนร่วมในสถาบันเดียวกัน
ดังนั้นจึงขอให้ถนอมซึ่งกันและกันไว้

     ในโอกาสพิธีไหว้ครูในปีนี้ ในนามของคณาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดจนทวยเทพเทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในอาณาบริเวณวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีก็ดี หรือที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่อื่นๆ ก็ดี จงมาอภิบาลบันดาลดล ให้นักศึกษาทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิ มีจิตใจมุ่งมั่นเข้มแข็ง มีสถิติปัญญาเฉียบแหลมและความคิดกว้างไกล ศึกษาเล่าเรียนที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีอย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาสมปราถนาทุกคนตลอดจนมีความเจริญในหน้าทีี่การงาน และร่ำรวยด้วยกัน ตลอดทั่วทุกทุกคน ขอบคุณครับ

ด้วยความปราถนาดี
ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี