ข้อคิดเห็นจากรองอธิการบดี

สารจากรองอธิการบดี

     วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี ตั้งอยู่ที่สี่แยกบ้านจั่นภายในบริเวณเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น แต่แยกการบริหารจัดการเป็นคนละส่วน โดยที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิครบถ้วนทุกสาขาวิชาและมากด้วยประสบการณ์มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

     ในภาคเรียนนี้ 1/2561 จะเปิดเรียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยจะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

     ท่านใดสนใจอยากจะเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุด โดยรับผู้จบ ม.6, ปวช., ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และรับผู้จบปริญญาตรีเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านครับ

   ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี


สารจากรองอธิการบดี
เตรียมตัวเตรียมใจกับภาคเรียนใหม่

          วิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำหรับภาคปกติ และเปิดในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สำหรับภาค เสาร์-อาทิตย์ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเข้าสถาบันการศึกษาใหม่ จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดี วันนี้จึงมีข้อคิดเกี่ยวกับ การเตรียมตัวเตรียมใจ สำหรับนักศึกษาใหม่ มาแนะนำ ดังนี้

1. ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้ารั้วของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดของสถานที่ ที่นักศึกษาจะใช้บริการได้ เรามีอาคาร 5 ชั้นเป็นสถานที่เรียน มีห้องสมุดให้ค้นคว้าและสืบค้นทาง Internet มีห้อง Computer สำหรับใช้เรียนรู้ ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำที่หรูหรา ห้องพักอาจารย์ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้โดยง่าย ห้องชุมที่โอ่อ่าง ห้องศิลปวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม ห้องสำนักงานอธิการสำหรับติดต่อในเรื่องต่างๆ

2. ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ นักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีแต่ละสาขาวิชา จะประกอบด้วยบุคคลากรหลากหลายกลุ่มอายุและหลากหลายอาชีพ ควรทำความรู้จักกับนักศึกษาร่วมชั้นเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะนักศึกษาแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์มาคนละด้าน เก่งมาคนละทางอาจจะมีเอื้อประโยชน์แก่กันและกันได้ ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องการทำงาน

3. ทำความคุ้นเคยกับอาจารย์ อาจารย์ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานี จะเป็นทั้งผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะวิธีเรียน เป็นผู้มีแหล่งวิชาการ เป็นทั้งผู้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้แนะนำในเรื่องต่างๆ นักศึกษาควรที่จะทำความรู้จักกับ อาจารย์ให้มากที่สุด เพื่อขอรับบริการด้านต่างๆจากอาจารย์

สามเรื่องใหญ่เหล่านี้ คงพอที่จะทำให้นักศึกษาเรียนในวิยาลัยพิชญบัณฑิตอุดรธานีได้อย่างมีความสุข
ขอบคุณครับที่ติดตาม

ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี


ผู้ที่รู้จริง

              ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือความรู้ในส่วนที่เป็นหลักการ/ทฤษฎี กับความรู้ในส่วนที่เป็น ข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างประกอบของหลักการ/ทฤษฎีนั้นๆ และรู้ข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างประกอบในเรื่องนั้นด้วย เช่น ความรู้ในเรื่ององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์สรุปเป็นหลักการว่า ” ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วย ธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ” ความรู้ในส่วนที่เป็น ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก็คือ ความรู้ในส่วนที่อธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ว่า ในร่างกายมนุษย์มีส่วนไหนที่ถือว่าเป็นธาตุดิน ส่วนไหนที่ถือว่าเป็น ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ถ้าอิบายหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ และยกตัวอย่างประกอบได้ จึงจะถือว่ารู้จริงในเรื่ององค์ประกอบของร่างกายของมนุษย์
หลายคนมีความรู้ในเรื่องใดๆก็เฉพาะแต่ในส่วนของหลักการโดยไม่สามารถเชื่อมโยงไปหาข้อเท็จจริง แต่ไม่สามารถสรุปเป็นหลักการ/ทฤษฎีได้ ผู้ที่รู้จริงในเรื่องใดๆ จะต้องรู้ในเรื่องนั้นๆ ทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว

          ที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เราสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จริง

ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
รองอธิการบดี