แนะนำวิทยาลัย

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ปณิธาน : ต้องผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย  คุณวุฒิ  คุณธรรมและความสามารถ

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยพิชญบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตตามเป้าประสงค์  สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

สีประจำวิทยาลัยพิชญบัณฑิต : เหลืองทอง  แสด

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพิชญบัณฑิต : ดอกคลอเดียร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกคลอเดียร์

ปรัชญาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต : วิชาการคุณภาพ  นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง